IN MEMORY

OF THOSE YOUNG NADURIN

WHO LOST THEIR LIVES ON THE SEAS

THEY WERE MEN OF GREAT COURAGE

12 th. October 2006

WE SALUTE THEM

 

 

 

 

This page is dedicated to all Nadurin who sailed the seas to earn their living

nadurjana.com

Heliopolis - City of the Rising Sun

 

NEWS

 

IC-CENTINARJU  TAR-RIFORMA  (1):
NEGHLBU  KULL  TFIXKIL  TAL-PASSAT 

Minn Mons. Salv Grima - Nadur. Gozo.

            Meta  fl-ahhar  ta’  Ottubru  2016  kellu  zjara  appostolika  partikulari  fl-Isvezja  f’rabta  mac-celebrazzjonijiet  tal-500  sena  mir-Riforma  Luterana  li  qed  tigi  mfakkra  dis-sena,   il-Papa  Frangisku  mhux  biss  issieheb  ma’  dawk  prezenti  fit-talb  izda  wera  pass  iehor  importanti  fil-mixja  tal-fraternita`  lejn  ghaqda  shiha,  u  stieden  biex  inkomplu  nitolbu  ghal  dan  il-ghan.
            Kien  fis-17  ta’  Novembru  1980  meta  l-Papa  San  Gwann  Pawlu  II  indirizza  l-Kunsill  tal-Knejjes  Evangeli`i  Luterani  tal-Germanja  f’Mainz  u  nsista  fuq  l-urgenza  ghal  stqarrija  komuni  ta’  fidi  wahda  u  dwar  il-htiega  tal-konverzjoni  minn  kull  naha  sabiex  issir  l-ghaqda  mixtieqa.
            Fil-31  ta’  Ottubru  1983,  fl-okkazjoni  tal-500  sena  mit-twelid  ta’  Luteru  (1483-1546),  kien  l-istess  Papa  li  baghat  ittra  lill-Kardinal  Willebrands,  il-President  tas-Segretarjat  li  jmexxi  l-Ghaqda  tal-Insara,  fejn  esprima  li  “hemm  bzonn  sforz  doppju  x’isir  rigward  Luteru  u  dejjem  ghall-ghaqda  mill-gdid.  Hu  mehtieg  li  jkun  maghruf  dak  li  jara  sewwa  fl-istorja  billi  ssir  investigazzjoni  bla  pregudizzi,  imma  kollox  ikun  immexxi  biex  tkun  maghrufa  l-verita`.  Dan  biex  tinghata  dehra  vera  dwar  Luteru,  u  taz-zmien  kollu  li  ilha  sejra  r-Riforma,  kif  ukoll  tal-persuni  involuti  fiha.  Fejn  sar  xi  zbal  ghandu  jigi  maghruf.  Fejn  il-kontroversja  dallmet  jew  fixklet  xi  ideat,  dawn  ghandhom  ikunu  kkoreguti  min-naha  u  minn  ohra.
            “Barra  minn  hekk”,  kompla  l-Papa,  “ghandna  nevitaw  li  nkunu  mmexxija  minn  xi  intenzjoni  li  nidhru  li  ahna  minn  fuq  jew  bhala  xi  mhallfin  tal-istorja,  izda  li  nkunu  mqanqlin  biss  minn  motiv  li  nifhmu  ahjar  x’gara  biex  insiru  messaggiera  tal-verita`”.
HARSA  LEJN  L-ISTORJA  U  DIK  RICENTI
            Fuq  diversi  mezzi  tal-midja  lokali  di[a`  ssemmew  xi  [rajjiet  li  wasslu  biex  500  sena  ilu  Martin  Luther  ta  bidu  g]al  Riforma  billi  wa]]al  95  te\i  mal-bieb  tal-knisja  ta’  Wittenberg  fil-{ermanja.  Fl-1501  kien  mar  jistudja  fl-Universita`  ta’  Erfurt  fejn  ukoll  wera  interess  fl-istudju  tal-Iskrittura  u  fejn  g]adda  3  snin  f’monasteru  Agostinjan.  {ie  ordnat  fl-1507  u  beda  l-]idma  tieg]u  b]ala  professor  fl-Universita  ta’  Wittenberg.  Waqt  \jara  f’Ruma  fl-1510-11  iddi\appunta  ru]u  b’im[iba  mhux  f’postha  l-iktar  fil-bejg]  tal-indul[enzi  minn  Patri  Dumnikan  Johann  Tetzel  u  o]rajn  biex  jin[abru  fondi  g]all-bini  mill-[did  tal-Knisja  ta’  San  Pietru  fil-Vatikan  fi  \mien  il-Pontifikat  ta’  {ulju  II  (1503 1513)  u  Ljun  X  (1513 1521).       
            Sadattant  fil-Katidral  Luteran  ta’  Lund,  fl-Isvezja,  f’Ottubru  li  ghadda,  giet  iffirmata  Dikjarazzjoni  Kon[unta  mill-Papa  Fran[isku  u  mill-Isqof  Munib  Younan,  President  tal-Federazzjoni  Dinjija  Luterana.  Fost  affarijiet  o]ra  [ie  mfakkar  li  f’medda  ta’  50  sena  ta’  djalogu  ekumeniku,  li  kien  sostenibbli  u  li  ]alla  frott,  g]en  ]afna  biex  [ew  meg]luba  ]afna  differenzi  u  [ew  imsa]]a  l-g]arfien  u  l-fidu`ja  f’xulxin.  “Sibna  li  dak  li  jg]aqqadna  hu  ikbar  minn  dak  li  jifridna”.
            Il-ftehim  ikompli  jg]id  li  “waqt  li  n]ossuna  rikonoxxenti  minn  qalbna  g]all-g]otjiet  spiritwali  u  teolo[i`i  li  r`ivejna  permezz  tar-Riforma,  nistqarru  wkoll  waqt  li  nesprimu  n-niket  quddiem  Kristu  li  l-Luterani  u  l-Kattoli`i  we[[g]u  l-g]aqda  vi\ibbli  tal-Knisja”.
            “Waqt  li  nwarrbu  dawk  il-grajjiet  li  tefghu  piz  fuqna,  naghtu  kelma  li  nkunu  xhieda   flimkien  tal-grazzja  kollha  hniena  ta’  Alla  li  dehret  fostna  fi  Kristu  li  ssallab  u  rxoxta……  Tezisti  x-xewqa  li  l-komunitajiet  jircievu  l-Ewkaristija  f’mejda  wahda  bhala  espressjoni  konkreta  ta’  ghaqda  shiha”
            Dak  inhar  sar  appell  ]erqan  g]at-talb  mill-komunitajiet  Kattoli`i  u  Luterani  biex  jissoktaw  il-kura[[  u  l-]idma,  fil-fer]  u  fit-tama,  f’impenn  qawwi,  halli  titkompla  l-mixja  twila  li  tinsab  quddiemna.  Fil-prattika  jfisser  li  “dan  ir-rigal  ta’  Alla  jiggwidana  ghal  koperazzjoni  u  solidarjeta`  is]a],  noqorbu  iktar  fil-fidi  lejn  Kristu,  fit-talb  flimkien,  nisimg]u  lil  xulxin,  ng]ixu  l-imhabba  ta’  Kristu  bejnietna”.
            Ma  naqasx  li  jinghad  ukoll  li  “differenzi  teologiji  sfaw  akkompanjati  minn  pregudizzji  u  konflitti,  u  r-religjon  saret   ukoll  strument  ghal  finijiet  politici”.
MILL-INDUL{ENZI  G}AL  TWEMMIN  IE}OR
            Kif  inhu  maghruf  il-battalja  principali  giet  imqanqla  minhabba  l-kwistjoni  tal-indulgenzi  li dwarhom  kien  hemm  diga`  attakki  kontra  l-Knisja  minn  Wycliff  u  Hus.  Il-Papa  Ljun  X  ikkundanna  s-sitt  stqarrijiet  li  kien  ghamel  Luteru  f’dar-rigward,  fosthom  li  l-indul[cenzi  mhux  frott  il-merti  ta’  Kristu,  m’ghandhomx  il-qawwa  tal-mahfra  tal-piena  ghad-dnubiet,  huma  mehtiega  biss  ghal  offici  pubblici,  jew  li  ma  japplikawx  ghall-mejtin  jew  il-moribondi.  It-twemmin  taghna  jghallimna  li  “l-indulgenza  hi  l-mahfra  quddiem  Alla  tal-piena  taz-zmien. Mahfra  li  n-Nisrani  b’dispozizzjoni  tajba  jikseb..  permezz  tal-hidma  tal-Knisja  li,  bhala  dispensatrici  tal-fidwa,  tqassam  u  tapplika  bl-awtorita`  taghha  t-tezor  tal-merti  ta’  Kristu  u  tal-Qaddisin”   (KKK 1471).  “Bl-indul[enzi  l-fidili  jistghu  jiksbu  g]alihom  stess  u  ghall-erwieh  tal-Purgatorju  wkoll  il-mahfra  tal-piena  taz-zmien  misthoqqa  ghad-dnubiet”  (KKK  1499).      
            Ir-Riforma  zammet  il-qdusija  taz-zwieg  fl-ordni  tal-holqien  izda  cahdet  li  jaghmel  parti  mill-ordni  tal-grazzja  fis-sens  propju  tas-sagrament  Nisrani.  Bhala  konsegwenza  giet  rifjutata  l-funzjoni  guridika  tal-Knisja  f’materji  matrimonjali.  Fost  affarijiet  ohra  Luteru  accetta  id-divorzju   f’kazijiet  ta’  adulterju  u  ragunijiet  ohra.  Hawn  il-KKK  jghallem  li  din  ir-rabta  taz-zwie[  ghall-imghammdin  giet  mghollija  minn  Kristu  l-Mulej  ghad-dinjita`  ta’  sagrament  (ara  1601)  u  li  “fil-Knisja  Latina  generalment  huma  z-zew[  gharajjes  li  bhala  ministri  tal-grazzja  ta’  Kristu  jag]h u  lil  xulxin  is-sagrament  taz-zwieg  huma  u  juru  quddiem  il-Knisja  l-kunsens  taghhom”  (1623).  Huwa  Kristu  l-ghajn  tal-grazzja  tas-sagrament  taz-zwieg  “li  trid  twassal  ghall-perfezzjoni  l-imhabba  tal-mizzewgin,  u  ssahhah  l-ghaqda  ta’  bejniethom,  li  qatt  ma  tista’  tinhall”  (1641).

IL-GRAZZJA  U  L-FIDI
            It-tag]lim  ta’  Luteru  dwar  il-grazzja  u  l-fidi  kien  mibni  fuq  il-konvinzjoni  li  d-dnub  ori[inali  tant  g]amel  ]sara  lin-natura  umana  li,  mg]arraq  fil-]tija,  il-bniedem  i`appas  bil-]tija,  u  daqslikieku  qed  jidneb,  kull  azzjoni  li  jag]mel.  Infatti  huwa  g]allem  li  d-dnub  ori[inali  jikkonsisti  fil-konkupixxenza  li  xorta  tibqa’  fil-bniedem  wara  l-mag]mudija.  G]alhekk  persuna  mg]ammda  tibqa’  midinba  i\da  mhix  ]atja  tal-konkupixxenza  min]abba  l-[ustifikazzjoni  fi  Kristu  li  ti[i  mg]obbija  b’responsabilta`  lill-bniedem  midneb. 
            Skont  Luteru  s-salvazzjoni  sse]]  fl-att  s]i]  tal-fidi  fi  Kristu,  liema  fidi  tista’  tag]ti  lill-bniedem  dik  il-garanzija  li  dnubietu  huma  ma]fura.  Wie]ed  hu  [[ustifikat  quddiem  Alla;  madankollu  fih  innifsu  jibqa’  midneb  min]abba  l-konkupixxenza.  Il-[ustifikazzjoni  tikkonsisti  fil-fatt  li  Alla  fil-]niena  tieg]u  ma  jibqax  jg]abbi  lill-bniedem  bid-dnub.  Dan  ifisser  li  l-bniedem  f’daqqa  wa]da  huwa  [ust  frott  il-[ustizzja  fi  Kristu  u  fl-istess  ]in  huwa  midneb  min]abba  l-]tija  li  ma  tista’  tinqered  b’xejn.  Skont  Luteru  wkoll  l-opri  tajba  li  wie]ed  jista’  jwettaq  b]ala  [esti  esterni  tal-[ustifikazzjoni  m’g]andhom  l-ebda  effett  fuq  it-tkattir  tal-grazzja.
            Dwar  il-]tija  u  l-ma]fra  tal-ewwel  dnub  fit-tag]lim  Kattoliku  nistqarru  li  “l-bnedmin  kollha  huma  mda]]la  fid-dnub  ta’  Adam.  Jg]idu  San  Pawl:  ‘bid-di\ubbidjenza  ta’  bniedem  wie]ed  il-]afna  (ji[ifieri  l-bnedmin  kollha)  saru  midinbin’  (Rum 5, 19)”,  b]alma  wkoll  “kif  bil-]tija  ta’  wie]ed  wa]du  waslet  il-kundanna  fuq  il-bnedmin  kollha,  hekk  ukoll  bl-opra  tal-[ustizzja  ta’  wie]ed  waslet  lill-bnedmin  kollha  l-[ustifikazzjoni  tal-]ajja’ (Rum 5, 18)”  (KKK 402).  Imbag]ad  dwar  il-konkupixxenza    t-teolo[ija  Nisranija  tatha  tifsir  partikulari:  “il-[ibda  tal-[isem  li  tmur  kontra  l-]idma  tar-ra[uni  tal-bniedem..  Hi  frott  tad-di\ubbidjenza  tal-ewwel  dnub.  T]arbat  il-fakultajiet  morali  tal-bniedem  u,  g]alkemm  fiha  nfisha  mhix  dnub,  t]ajjar  il-bniedem  g]ad-dnub”  (KKK 2515).

I~-~ENTINARJU  TAR-RIFORMA  (2):
IT-TWEMMIN  TAG}NA  FIL-FIDI  KATTOLIKA 
            F’idejna  g]andna  l-Kateki\mu  tal-Knisja  Kattolika  li  nistg]u  nikkonsultaw  kemm-il  darba  jkollna  xi  diffikulta`  dwar  it-twemmin  tag]na.  Illum  nafu  kemm  ideat  jixterdu  u  li  jistg]u  j]awdu  l-im]u].  Hu  dmir  tan-Nisrani  li  jkun  jaf  it-twe[ibiet  korretti  u  g]alhekk  skont  il-fidi  Kattolika.  Inkomplu  mal-]ar[a  tal-G]id  2017  tal-Luminaria  (Nru  125)  u  naraw  iktar  problemi  marbuta  mar-Riforma  Luterana.    
            Dwar  l-effetti  tad-dnub  ori[inali  fil-KKK  insibu  li  “l-ewwel  protestanti  g]allmu  li  l-bniedem  t]assar  g]al  kollox  u  l-liberta`  tieg]u  nqerdet  bid-dnub  tan-nisel;  huma  qiesu  li  huma  l-istess  ]a[a  d-dnub  li  jiret  kull  bniedem  u  l-[ibda  lejn  il-]a\en  (il-konkupixxenza)  li  qatt  ma  tista’  ting]eleb”  (406).  I\id  jg]allimna  li  “l-mag]mudija,  hija  u  tag]tina  l-]ajja  tal-grazzja  fi  Kristu,  tne]]i  d-dnub  tan-nisel  u  tre[[a’  lura  l-bniedem  lejn  Alla”  (405).  Dwar  il-grazzja  mbag]ad  g]andna  li  “hija  tis]ib  fil-]ajja  ta’  Alla,  idda]]alna  fil-qofol  tal-]ajja  ta’  m]abba  kbira  mat-Trinita`  Qaddisa”  (1997),  “il-grazzja  santifikanti  hi  don  abitwali,  ji[ifieri  dispo\izzjoni  jew  qag]da  sopranaturali  li  qieg]da  dejjem  hemm  fina  biex  tag]mel  dejjem  iktar  perfetta  r-ru]  ]alli  tkun  tista’  tg]ix  ma’  Alla  u  tag]mel  kollox  g]al  im]abbtu”  (2000).  Dwar  il-[ustifikazzjoni  jg]allimna  li  din  “ti[i  mill-grazzja  ta’  Alla”  (1996),  “[iet  immeritata  ghalina  bil-Passjoni  ta’  Kristu  li  offra  lilu  nnifsu  fuq  is-salib”  (1992),  “tbieg]ed  il-bniedem  mid-dnub  li  huwa  kontra  l-im]abba  ta’  Alla  u  ssaffilu  qalbu”  (1990),  “hi  fl-istess  ]in  l-ilqig]  tal-[ustizzja  ta’  Alla  permezz  tal-fidi  f’{esu`  Kristu”  (1991).  Dwar  l-g]emejjel  tajba  g]andna  li  “t-t]ejjija  tal-bniedem  biex  jilqa’  l-grazzja  hi  [a  opra  tal-grazzja.  Din  hi  me]tie[a  biex  tqanqal  u  tg]in  is-sehem  tag]na  fil-[ustifikazzjoni  permezz  tal-fidi  u  fil-qdusija  permezz  tal-im]abba”  (2001).
            F’dawn  l-a]]ar  snin  diversi  punti  f’dar-rigward  [ew  trattati  fid-Dikjarazzjoni  Kon[unta  dwar  id-Duttrina  fuq  il-{ustifikazzjoni  bejn  il-Federazzjoni  Dinjija  Luterana  u  l-Knisja  Kattolika  tal-31  ta’  Ottubru  1999.  {ie  miftiehem  li  bil-grazzja  ta’  Alla  jin]afru  d-dnubiet  u  l-bniedem  jin]eles  mill-jasar  tad-dnub  u  jgawdi  mill-]ajja  l-[dida  fi  Kristu.  Bil-qawwa  tal-fidi  fi  Kristu,  Alla  je]les  lill-bniedem  mill-]tija  waqt  li  bil-]idma  tal-Ispirtu  s-Santu  titnissel  fih  im]abba  attiva.  Il-ma]fra  tad-dnubiet  flimkien  mal-pre\enza  salvifika  ta’  Alla  nnifsu.  Fidi  li  ti[[ustifika  permezz  tal-grazzja  ta’  Alla  li  t]addan  it-tama  f’Alla  u  l-im]abba  lejh.  Hija  fidi  ]ajja  bl-im]abba  u  g]alhekk  in-Nisrani  ma  jistax  u  m’g]andux  jibqa’  ming]ajr  opri.  La  l-opri  ta’  qabel  m’g]andhom  xi  dritt  g]all-[ustifikazzjoni  fil-fidi  li  hija  rigal  liberu  u  gratuwitu  u  lanqas  l-opri  li  ji[u  wara.
}IDMA  LI  TRID  TITKOMPLA
            Kien  interessanti  d-diskors  tieg]u  waqt  it-Talba  Ekumenika  fil-Katidral  ta’  Lund  fl-Isvezja  fejn  il-Papa  Fran[isku  wera  liema  premura  g]andu  jkollna  quddiem  dawn  il-[rajjiet  li  se]]ew  f’dawn  l-a]]ar  50  sena  ta’  ]idma  u  djalogu.  Dawn  m’g]andhomx  jisfaw  fix-xejn  u  lanqas  m’g]andna  nirrassenjaw  ru]na  bil-firda  u  d-distanza  li  din  id-divi\joni  tag]na  ]olqot  bejnietna.
            Fil-[udizzju  tieg]u  fl-istess  messa[[  il-Papa  kompla  wera  l-apprezzament  g]all-“esperjenza  spiritwali  ta’  Martinu  Luteru  li  tisfidana  biex  niftakru  li  ming]ajr  Alla  ma  nistg]u  nag]mlu  xejn.  Din  ir-realta`  baqg]et  thewden  f’mo]]  Luteru”.  Huwa  ssokta  li  din  il-kwistjoni  tg]odd  anki  g]alina  u  g]al  ]ajjitna,  ji[ifieri  dwar  ir-relazzjoni  korretta  ma’  Alla.  “B]alma  nafu”,  issokta  l-Papa,  “Luteru  ltaqa’  ma’  Alla  b’mod  favorevoli  permezz  tal-Bxara  t-Tajba  ta’  Kristu,  l-Iben  Inkarnat,  li  miet  u  rxoxta.  Bl-espressjoni  - bil-grazzja  biss -  Luteru  jfakkarna  li  Alla  hu  li  jie]u  l-inizjattiva  qabel  kull  risposta  tal-bniedem,  anki  waqt  li  dan  jistinka  biex  iqajjem  dik  it-twe[iba”.   Fid-dawl  ta’  dan  kollu  ma  ninsewx  li  l-espressjoni  Luterana  kellha  ti[i  ``arata  fit-teolo[ija  biex  bdiet  tiftiehem  a]jar:  “bil-grazzja  biss  i\da  qatt  we]idha”,  sintendi  g]ax  hemm  ukoll  l-opri  tal-bniedem  b]ala  twe[iba  tieg]u  u  li  huma  lkoll  ta]t  il-qawwa  tal-grazzja  ta’  Alla.  “G]ax  ming]ajri  ma  tistg]u  tag]mlu  xejn”  ({w 15, 5).
IL-PRIMAT  TAL-PAPA  U  L-KOTBA  MQADDSA
            Il-problema  Luterana  ma  baqg]etx  wa]da  limitata  g]all-kwistjoni  tal-indul[enzi  biss.  Minkejja  l-kundanni  li  kellu  mill-bidu  biex  jieqfu  l-i\balji,  Luteru  iktar  taha  biex  jikteb  fit-tul  tant  li  wassal  b’mod  definittiv  g]all-orjentament  tar-Riforma.  Beda  jxerred  i`-`a]da  tal-awtorita`  tal-Papa  u  tal-ministeru  tieg]u  in[enerali.  Fit-twemin  tag]na  nistqarru  li  “l-Papa,  Isqof  ta’  Ruma  u  su``essur  ta’  San  Pietru,  huwa  prin`ipju  perpetwu  u  vi\ibbli  u  l-pedament  tal-g]aqda  li  torbot  flimkien  kemm  l-isqfijiet  u  kemm  il-kura  tal-fidili.  L-Isqof  ta’  Ruma,  bis-setg]a  tal-uffi``ju  tieg]u  b]ala  Vigarju  ta’  Kristu  u  Rag]aj  tal-Knisja  kollha,  g]andu  fil-Knisja  setg]a  s]i]a  u  suprema  u  universali,  u  jista’  dejjem  i]addimha  bla  ebda  xkiel”  (KKK 882).
            Fil-qilla  tal-kontroversja  dwar  l-indul[enzi  nqalg]u  diversi  problemi  o]rajn,  fosthom  dwar  il-purgatorju  u  mieg]u  wkoll  dwar  il-Kotba  Kanoni`i  tal-Iskrittura.  Luteru  infatti  kkumbatta  l-valur  kanoniku  ta\-2  kotba  tal-Makkabin  billi  ma  kienux  fil-Kanoni  Lhudi.  G]all-ewwel  dawn  i\-\ew[  kotba  tni\\lu  b]ala  \ieda  fil-Bibbja  tar-Riforma,  i\da  b]ala  qari  ta’  `ertu  siwi  u  mhux  b]ala  awtorita`.  Wara  twarrbu  b]ala  kotba  apokrifi  (mhux  ta’  min  jg]oddhom  b’[enwini). 
            It-twe[iba  tag]na  nsibuha  ripetuta  fil-Kostituzzjoni  tal-Kon`ilju  Vatikan  II.  “Ommna  l-Knisja  Mqaddsa  b’fidi  [ejja  mill-Appostli  tqis  b]ala  Kotba  Mqaddsa  u  kanoni`i  l-Kotba  kollha  tat-Testment  il-Qadim  u  tat-Testment  il-{did  bil-partijiet  kollha  tag]hom  g]aliex,  miktuba  ta]t  l-ispirazzjoni  tal-Ispirtu  s-Santu,  g]andhom  ‘l  Alla  b]ala  awtur  tag]hom  u  ng]ataw  lill-istess  Knisja  b]ala  kitba  ta’  Alla”  (DV  11).
IT-TWEMMIN  FIL-PURGATORJU
            Mill-bidu  wkoll  Luteru  beda  jirrifjuta  t-tag]lim  dwar  il-purgatorju.  G]all-ewwel  b’mod  indirett  billi  `a]ad  il-fundament  bibliku  tieg]u  u  billi  ]oloq  dubji  dwar  l-istat  tal-erwie]  fil-purgatorju  u  dwar  l-impossibilta`  g]alihom  li  jpattu  g]al  dnubiethom.  Dan  stqarru  f’4  propo\izzjonijiet  li  [ew  ikkundannati  mill-Papa  Ljun  X  (1520).  Fl-a]]ar  `a]ad  g]al  kollox  l-e\istenza  tieg]u,  u  dan  g]amlu  b’mod  sistematiku  g]ax  g]alih  it-tpattija  tad-dnubiet  tmur  kontra  l-prin`ipji  fundamentali  tar-Riforma  dwar  is-salvazzjoni  ‘bil-grazzja  biss’.
            It-twemmin  tag]na  hu  li  “dawk  li  jmutu  fil-grazzja  u  l-]biberija  ta’  Alla,  i\da  mhux  safja  g]al  kollox,  minkejja  li  \guri  mis-salvazzjoni  ta’  dejjem  tag]hom,  wara  mewthom  i[arrbu  purifikazzjoni  biex  jiksbu  l-qdusija  me]tie[a  ]a  jid]lu  fl-hena  tas-sema”  (KKK  1030.  “Il-Knisja  fissret  il-fidi  tag]ha  dwar  il-purgatorju  l-aktar  fil-Kon`ilji  ta’  Firenze  (1431-1445)  u  ta’  Trentu  (1545-1563)”  (KKK 1031).  Dan  it-tag]lim  hu  mibni  wkoll  fuq  id-drawwa  tat-talb  g]all-mejtin  li  dwarhom  titkellem  l-Iskrittura  (ara  2  Mak  12-46).  Sa  mill-ewwel  \minijiet  il-Knisja  tat  [ie]  lit-tifkira  tal-mejtin  u  offriet  suffra[ji  g]alihom,  b’mod  partikulari  s-sagrifi``ju  ewkaristiku,  biex,  imsoffija  minn  dnubiethom,  jistg]u  jaslu  g]all-vi\joni  beatifika  ta’  Alla.  Il-Knisja  tirrakkomanda  wkoll  il-karita`,  l-indul[enzi  u  l-penitenzi  b’suffra[ju  g]all-mejtin”  (KKK 1032).
            Fost  ir-Riformaturi  ntweriet  ukoll  attitudni  ]arxa  kontra  l-qima  tal-Qaddisin  daqslikieku  xi  ]a[a  opposta  g]all-ispirtu  tal-Kristjani\mu.  Luteru  pero`  waqt  li  ammetta  li  hija  ]a[a  le[ittima  li  ting]ata  qima  u  li  l-Qaddisin  ji[u  imitati,  irrifjuta  l-inter`essjoni  tag]hom  g]alina.
            It-twe[iba  tag]na  g]al  dan  nsibuha  fil-Kon`ilju  Vatikan  II.  “Dawk  li  [a  qeg]din  jg]ammru  fis-sema,  g]aliex  huma  mag]qudin  ma’  Kristu  b’mod  iktar  intimu,  jg]inu  biex  il-Knisja  tissa]]a]  aktar  fil-qdusija.  Ma  jieqfu  qatt  li  jid]lu  g]alina  quddiem  il-Missier,  u  joffru  l-merti  li  kisbu  fuq  l-art  permezz  ta’  {esu`  Kristu,  Medjatur  wa]dieni  bejn  Alla  u  l-bnedmin.  G]alhekk  il-]erqa  tag]hom  ta’  a]wa  tg]in  ]afna  d-dg]ufija  tag]na”  (DV  49).

I~-~ENTINARJU  TAR-RIFORMA  (3):
IS-SAGRAMENTI  FIT-TWEMMIN  TAG}NA
            F’din  l-a]]ar  parti  se  nkomplu  naraw  iktar  problemi  li  n]olqu  mir-Riforma  dwar  il-]ajja  Nisranija  fejn  jid]lu  s-sagramenti  g]as-salvazzjoni  tal-bniedem.  Minkejja  li  fadal  ]afna  x’wie]ed  jimxi  g]all-g]aqda  s]i]a,  il-moviment  ekumeniku  jitlob  minn  kul]add  dik  ir-rieda  tajba  kif  ikompli  jispjegalna  l-Papa  Fran[isku.  Insemmu  xi  punti  dwar  is-sagramenti. 
Kien  il-Kon`ilju  ta’  Trentu  li  re[a’  stqarr  li  7  huma  s-sagramenti  kontra  Luteru  li  kien  naqqashom  g]al  3  u  mbag]ad  g]al  2,  ji[ifieri  l-Mag]mudija  u  l-Ewkaristija.  {ie  affermat  li  s-7  sagramenti  [ew  imwaqqfa  minn  Kristu  bla  ma  jeskludi  l-possibilta`  tal-medjazzjoni  fl-istituzzjoni  ta’  x’u]ud  minnhom.  Il-Kon`ilju  kompla  jg]allem  kontra  Luteru  li,  g]ax  kien  i\omm  li  s-salvazzjoni  kienet  permezz  tal-fidi  biss,  baqa’  jistqarr  li  s-sagramenti  huma  superfi`jali  jew  l-iktar  li  kellhom  xi  frott  kemm-il  darba  j]e[[u  l-fidi.  Trentu  \ied  jafferma  l-effika`ja  tal-grazzja  g]al  kull  sagrament  waqt  li  3  minnhom  g]andhom  karattru  sagramentali  kif  spjegat  minn  San  Tumas  ta’  Aquino.  Ikkundanna  wkoll  it-tag]lim  ta’  Luteru  li  kien  i\omm  li  s-sagramenti  huma  effettivi  biss  skont  il-fidi  ta’  min  jir`ivihom  u  li  bl-ebda  mod  ma  jiddependu  mill-persuna  u  l-intenzjoni  tal-ministru.
            Fi  kliem  ie]or  dwar  din  l-a]]ar  parti  nsibu  dak  li  tg]id  il-Fidi  Kattolika  ”li  s-sagramenti  ja]dmu  mill-fatt  stess  li  qieg]ed  isir  g]emil,  ji[ifieri  bis-sa]]a  tal-]idma  g]as-salvazzjoni  ta’  Kristu,  ]idma  li  saret  darba  g]al  dejjem.  Minn  dan  ji[i  li  s-sagrament  ma  jse]]x  permezz  tal-[ustizzja  tal-bniedem  li  jag]ti  s-sagrament  jew  jir`ivih,  i\da  bil-qawwa  ta’  Alla.  Sakemm  sagrament  hu  ``elebrat  skont  il-fehma  tal-Knisja,  is-setg]a  ta’  Kristu  u  tal-Ispirtu  tieg]u  ja]dmu  fih  u  permezz  tieg]u,  tkun  xi  tkun  il-qdusija  personali  tal-ministru.  I\da  l-frott  tas-sagramenti  jiddependi  wkoll  mid-disposizzjonijiet  ta’  min  jir`ivihom”  (KKK 1128).
Kontra  Luteru  u  o]rajn  il-Kon`ilju  ta’  Trentu  re[a’  nsista  li  fl-Ewkaristija  sse]]  it-transustanzazzjoni  (bidla  s]i]a  tas-sustanza  tant  li  mill-]ob\  u  mill-inbid  tibqa’  biss  id-dehra  esterna  tag]hom),  u  mhux  pre\enza  tal-]ob\  u  l-inbid  flimkien  mal-{isem  u  d-Demm  ta’  Kristu.  (ara  KKK  1375-77).
Iktar  tag]lim  \baljat    minn  Luteru  u  s]abu  kien  dwar  is-sagrifi``ju  ta’  Kristu  li  huwa   llimitat  g]al  dak  tas-salib  biss,  b’`a]da  ta’  kull  rabta  tal-a]]ar  `ena  mal-mewt  sagrifikali  tieg]u.  L-ikla  tal-a]]ar  li  l-Knisja  ti``elebra  rridu`ewha  g]al  azzjoni  qaddisa  bla  ebda  valur  ta’  sagrifi``ju!  G]all-kuntrarju  “l-Quddiesa  hi  fl-istess  ]in  ]a[a  wa]da  mat-tifkira  sagrifikali  li  fiha  ji[[edded  g]al  dejjem  is-sagrifi``ju  tas-salib  u  l-ikla  mqaddsa  tal-g]aqda  mal-{isem  u  d-Demm  ta’  Kristu  bit-Tqarbin”  (KKK  1382).
IL-MA}FRA  TA’  ALLA  U  S-SAGRAMENT  TAL-PENITENZA
Dwar  is-sagrament  tal-qrar  Luteru  mexa  skont  id-duttrina  tieg]u  tal-[ustifikazzjoni,  ji[ifieri  li  l-grazzja  hija  esklussivament  rigal  ta’  Alla,  u  hija  tag]na  mhux  min]abba  xi  ]idma  jew  mertu  min-na]a  tag]na,  i\da  permezz  tal-fidi  biss!  Huwa  kien  tal-fehma  li  l-qrar  huwa  sagrament  ta’  min  jirrikmandah  bla  ma  jisforza  lil  ]add,  izda  biex  i\ommu  b]ala  mezz  li  jqanqal  il-fidi  fil-ma]fra  ta’  Alla.  G]alih  l-effett  tal-assoluzzjoni  lill-midneb  kien  sempli`ement  konferma  biex  wie]ed  ikun  \gur  mill-weg]da  ta’  Alla.  Il-KKK  jis]aq  li  “l-qrara  individwali  u  s]i]a  bl-assoluzzjoni  tibqa’  s-sura  wa]da  ordinarja  li  biha  l-fidili  jiksbu  r-rikon`iljazzjoni  ma’  Alla  u  mal-Knisja.  “ (1484,  1497),  kif  ukoll  “is-sagrament  tal-penitenza  ji[bor  fih  tliet  g]emejjel  tal-penitent  (sog]ba,  stqarrija  tad-dnubiet,  g]emil  ta’  tpattija)  flimkien  mal-assoluzzjoni  tas-sa`erdot”  (1491).
            Luteru  ]adha  kontra  d-drawwa  tal-Knisja  dwar  dan  is-sagrament  g]ax  hu  fehem  li  b’hekk  l-opri  tal-penitent  kienu  qed  jing]ataw  iktar  importanza  mill-fidi  fil-]niena  ta’  Alla.  G]alih  dan  ifisser  ukoll  li  seta’  jwassal  lill-bniedem  biex  jafda  iktar  fih  innifsu  milli  f’Alla.  Ma  tistag][ibx  allura  jekk  Luteru  jo]ro[  bi  kliem  b]al  dak  li  kiteb  f’ittra  lil  Melanchthon  (1521):  Kun  midneb  u  idneb  b’sa]]a  kbira,  i\da  b’qawwa  ikbar  emmen  u  gawdi  fi  Kristu  (Be  a  sinner  and  sin  boldly,  but  more  boldly  believe  and  rejoice  in  Christ)!   
            Barra  minn  hekk  Luteru  \ied  ji`]ad  l-g]oti  tas-setg]a  tal-ma]fra  lis-sa`erdot  g]ax  dan  jag]tik  x’tifhem  li  s-sagrament  tal-penitenza  sar  xi  forma  ta’  dominazzjoni  klerikali.  It-twe[iba  tag]na  g]al  dan  insibuha  fil-KKK.  “G]aliex  Kristu  ried  jafda  lill-Appostli  l-ministeru  tieg]u  tar-rikon`iljazzjoni,  l-isqfijiet  su``essuri  tal-Appostli  u  l-presbiteri  kollaboraturi  tal-isqfijiet  baqg]u  jaqdu  dan  il-ministeru.  Dan  g]aliex  huma  l-isqfijiet  u  l-presbiteri  li,  bis-sa]]a  tas-sagrament  tal-Ordni,  g]andhom  is-setg]a  li  ja]fru  d-dnubiet  fl-isem  tal-Missier  u  tal-Iben  u  tal-Ispirtu  s-Santu”  (1461).  “Is-sa`erdot  huwa  u  ji``elebra  s-sagrament  tal-Penitenza  jkun  jaqdi  l-ministeru  tar-Rag]aj  it-tajjeb,  li  jfittex  in-nag][a  mitlufa…… F’kelma  wa]da  s-sa`erdot  hu  sinjal  u  strument  tal-im]abba  kollha  ]niena  ta’  Alla  g]all-midneb  (1465).  G]alhekk  ikompli  l-Kateki\mu  li   “l-konfessur  mhux  is-sid  imma  l-qaddej  tal-ma]fra   ta’  Alla.  Il-ministru  ta’  dan  is-sagrament  irid  jing]aqad  mal-intenzjoni  u  mal-im]abba  ta’  Kristu..”  (1466).
IL-MIXJA  MFISSRA  MILL-PAPA
            Minn  din  l-istorja  kollha,  fejn  ti[bor  diversi  \balji  dottrinali  li  n]olqu  min]abba  r-Riforma  Luterana,  in-Nisrani  Kattoliku  g]andu  x’jifli  a]jar  it-twemmin  tieg]u  biex  i]addnu  b’fidi  s]i]a  waqt  li  jevita  t-tentazzjoni  tal-pre[udizzi,  kundanni  jew  stmerrija.  Dan  g]andu  ikun  il-veru  spirtu  ekumeniku  li  jwassal  g]all-ma]fra,  djalogu  u  sin`erita`  g]all-g]aqda  mixtieqa.  
            Kien  f’dan  l-ispirtu  li  fid-19  ta’  Jannar  2017  il-Papa  Fran[isku  esprima  lill-pellegrini  mill-Fillandja  mmexxija  mill-Ar`isqof  Luteran  Karl  Makinen  ta’  Turku   li  l-intenzjoni  ta’  Luteru  kienet  biss  li  j[edded  il-Knisja  u  mhux  li  jaqsamha.  Forsi  hu  ka\  ta’  kif  ]add  minna  ma  jista’  ji[[udika  lil  ]addie]or  minkejja  l-g]emejjel  jew  l-istqarrijiet  li  jkunu  saru. 
            Fid-diskors  tal-istess  okka\joni  l-Papa  wera  x’g]andha  tkun  l-im[iba  ta\-\ew[  na]iet  fi`-`irkustanzi  pre\enti  anki  fid-dawl  tal-a]]ar  50  sena  mindu  beda  dan  il-moviment  bejn  il-Knisja  Kattolika  u  l-Federazzjoni  Dinjija  Luterana. 
            Huwa  fakkar  li  qed  naqsmu  bejnietna  l-konver\joni  lejn  Kristu  Feddej  u  li  tkompli  tressaqna  iktar  lejn  xulxin.  G]andna  nduru  iktar  lejn  l-Ispirtu  s-Santu  fit-talb  iktar  im]e[[e[  biex  ng]ixu  l-esperjenza  tal-konver\joni  li  twassalna  g]ar-rikon`iljazzjoni.  Kull  kommemorazzjoni  flimkien  u  fejn  ikun  hemm  it-talb  t]alli  frott   kemm  fuq  livell  uman  kif  ukoll  fl-aspett  teolo[iku-spiritwali.
            Dan  id-djalogu  ekumeniku  jwassal  g]al  iktar  g]arfien  u  anki  ftehim  dwar  punti  li  fuqhom  jista’  jkun  hemm  qbil.  G]andu  wkoll  i]alli  fil-qlub  is-sens  ta’  ndiema  g]an-nuqqasijiet  kollha  tal-img]oddi.  Li  niltaqg]u  flimkien  joffrilna  kura[[  u  qawwa  fil-Mulej  biex  nitfg]u  ]arsitna  ‘l  quddiem  fil-mixja  ekumenika  li  a]na  msej]in  nag]mlu  flimkien. 
            Id-djalogu  teolo[iku  jibqa’  dejjem  me]tie[  kemm  g]ar-rikon`iljazzjoni  u  biex  tin]oloq  g]aqda  fejn  tista’  titwettaq  il-]idma  tal-Ispirtu  s-Santu.  Hija  ]idma  ta’  konver[enza  dwar  punti  dottrinali  u  tag]lim  morali  tal-Knisja  bil-g]an  li  sse]]  l-g]aqda  iktar  s]i]a  u  vi\ibbli.  Hija  okka\joni  g]a\-\ew[  na]at  fejn  b’fidi  iktar  [enwina  niskopru  l-Van[elu  flimkien  b’xhieda  m[edda  fi  Kristu.

NADURIN WHO SAILED THE SEAS
Nadurjana.com wish to pay tribute to those young men who sailed the seas during the difficult times of war. As we will see many died by drowning when their ship was fire on and blown by German torpedoes. The toll was very big for Nadur, as our young men were courageous to sail at those difficult years of war. As we will see six Nadurin drowned on one ship alone the S. S. Newbury, three of them brothers. I hope that we all pay tribute to our men who lost their lives on the seas. We are proud of them for being so strong and courageous to face the seas and the enemy. May God bless them in heaven.
Salvu Falzon (tad-Duwi) was born on the 22 nd. of April, 1922. His parents were Mikieli and Marija nee Attard. His family lived at Ramla Road.
Salvu Falzon was a seamen on the S. S. Chelsea, a 4804 ton merchant ship. His ship was torpedoed on the 30 th. August 1940. There were two Nadurin on this ship, Salvu Falzon and his friend Guzeppi Falzon, both drowned. Salvu Falzon is the uncle of Peter Paul Portelli of Nadurjana.com
S. S. Chelsea
Guseppi Falzon (tal-Kakotta) He was born on the 17 th. January, 1917. His parents were Frencu u Marija nee Sammut. They lived in St. Blas Street. When he grew up he wanted to sail the seas like many of his friends. His ship S. S. Chelsea sank on the 30 th. August, 1940. He drowned with his friend Salvu Falzon.

Guzeppi Attard (tan-Nemes) Guseppi was born on the 13 th. December, 1905. His parents were Toni and Angela nee Bigeni

Toni and Angela had ten children. As we read on 3 brothers drowned on the S. S. Newbury. At 27 Guzeppi married Guzeppa Cordina from Nadur on the 15 th, October 1932. They had 3 children. They lived in St. James Street.

He was 36 when he drowned.

Koronatu Attard (tan-Nemes) was born on the 16 th. November, 1911. The family lived in Buskett Street. The three brothers lost their lives as the S. S. Newbury was torpedoed on the 15 th. September, 1941. It was Monday the feast of Our Lady of Sorrows and one can imagine what the family Attard felt when the news arrived.
S. S. Newbury

Karmnu Attard (tan-Nemes) was born on the 6 th. January, 1921. He was baptized on the next day by Archpriest Can. Anton Camilleri.

Guseppi the eldest wanted his brothers to be with him so he can look after them, something that is not allowed today. He was 20 when he drowned.

Pawlu Stellini (ta' Kawja) was born on the 22 nd. February 1905. His parents were Guzeppi and Tereza nee Attard. He was given the names of Peter Pawl but he used Paul as his name. At 23 he was already married to Marija nee Camilleri and had 3 girls and twins boys who died young.

He was 36 when he drowned on the S. S. Newbury.

Karmenu Pisani (tal-Qorru) was born on the 13 th. March, 1920. His parents were Toni and Marija nee Falzon. His family lived in Buskett Street.

He was 21 when his ship S. S. Newbury sank.

Frangisk Portelli (tac-Combos) Frangisku was born 10 th. December, 1914. The son of Anglu and Angela nee Bigeni. He also was on the S. S. Newbury that sank on the 15 th. September, 1941. He was 27 years old.

They were coming from Buenos Aires in Argentina on their way to England, when the tragedy happened.

Frangisku Portelli (tac-Cikkar) The Portelli family were made of Gusepp u Annunzjata nee Pisani and had 11 children. Frangisku was the 7 child in the family. He was born on the 15 July, 1916. As he grew older, he wanted to emigrate like his brothers and ended up in America. He was illegal there and he was reported, obviously he was deported back to Malta, The ship that he took back was Norwegian, Kusmar 11. On this ship there was an Naduri, he was Fredu Camilleri (tal-Kok). The ship was attacked just out side New York harbour and the ship had to be supported by another one.

After few day the illegal emigrants embarked on another ship, this time on the S. S. Barrwhin. When they were in the Atlantic Ocean, they were attacked and this time Frangisku drowned, while Fredu Camilleri survived to tell the whole ordeal.

Guzeppi Portelli (tac-Combos) was born on the 4 th. April, 1917. He was an illegal emigrant in the US. He was reported and deported back to Malta. He was on the tanker Sourabaya, when the tanker was torpedoed by a German submarine. Three was many that survived this tragedy but the enemy was not content and fired at the ship that had picked up the survivors from the tanker. Many more died from the second tragedy including Guseppi Portelli. Another Naduri on the ship Karmenu Muscat tal-Bilbel survived to tell the whole tragedy.

The tanker Sourabaya,

Koronatu Grima (tal-Parsotta) Born on the 7 th. November 1913. His parents were Karmnu and Rosa nee Muscat. His family lived in Grunju Street. He went to England to work and married a local girl Nelly nee Brian. They had one child.

He embarked the ship S. S. Ashbury, on the same ship there were another 3 Nadurin. It was Monday 8 th. January, 1945 when the rough seas caused the ship to sink.

Ganni Portelli (tac-Cimcem) Born on the 19 th. October, 1911. His parents were Pawlu and Marija nee Debrincat. He was given the names Ganni, Mikelangelo and Anton. His family lived in Ta' Said Street.

Ganni was married to Lily, an English women and they had no children when he sailed on the S.S. Hawkinge and drowned. On the ship there were two other Nadurin, Koronatu Farrugia tal-Ingliz and Karmnu Muscat ta' Popla.

Ganni was 30 when he drowned with 14 others from 31 on board.

Frangisku Muscat (ta' Culu) He was born on the 23 rd. March, 1918. His parents were Anglu and Marija nee Portelli. They lived in Wied ir-Rihan Street. His last voyage was on the merchant ship S.S. Ashbury. It was winter and the rough sea was the cause of the ship to sink, on the 8 January 1945. He was 27 when he drowned, most of the sailors drowned with him.

Leli Said (ta-Silga) He was the youngest of 12in the family. His parents were Salvu and Ganna nee Attard. He was born in hospital in Rabat and baptized immediately at St. George Church, as he was in danger of dying. The Said family lived in Church Street.

On the 17 th. May, 1939, only 19 years old left home to look for work on the ships together with his brother Pupull. His last voyage was on the ship S.S. Knitsley. On the 12 th. December, 1942 an E-Boat fired a torpedo at the ship and sank it. He was 22 when he drowned..

Saverju Muscat (ta-Frencu tad-Dika) He was born on the 8 th. May, 1911. He was named Frangisku Saverju. His parents were Frencu and Karmena nee Sacco.

His last voyage was on the S.S. Lock Ranza a 4958 ton merchant ship. They were bombed by an enemy plane, on the 3 February, 1942. Saverju died during the attack.

 

Guzeppi Attard (ta' Kurun tad-Dobra) He was born on the 11 th. June, 1886. His parents were Koronatu and Marija nee Attard. His family lived in Xandriku Street. His last voyage was on the merchant ship S.S. Thomas Walton. On this ship there were 34 seamen.

On the 7 th. December, 1939 the ship was hit by a torpedo and sank. Guzeppi was 53 years when he drowned.

Felic Bigeni (ta' Portodu) He was born on the 10 th. September, 1909. His parents were Frangisku and Marija nee Grima. His family lived in Xandriku Street. He married Marijanna nee Scicluna from Ghajnsielem at the age of 21.

His business was buying animals and birds such as chicken etc. He was killed on a merchant boat owned by Emanuel Hili from Nadur, when they were attacked by 3 German planes near the Dragonara in the vicinity of tas-Sliema. Pawlu Muscat tas-Smin from Nadur survived the attack.

Guseppi Camilleri (ta' Guzi tan-Nonu) Born on the 26 December, 1919. His parents were Mikieli and Tereza nee Buttigieg. His family lived in Church Street.

He emigrated to England like many of his friends. He married an English girl, Ellen from Middlesbrough and he lived in Manchester. He had a daughter named Colina and worked on merchant ships.

His last voyage was on the S.S. Empire Barracuda. On Monday 15 th. December, 1941 his ship was attacked by a submarine and sank. He was 22 years old when he drowned.

Karmenu Cassar (ta' Brajgu) He was born on the 10 th. June, 1918. His parents were Ganni and Marija nee Bartolo. His family lived in St. Peter and Paul Square.

When in England he married, Myra a girl from Cardiff. On the day of the birth of his first child, a daughter, he was called to embark on the S.S. Ashbury. The ship sank in rough weather just after they left the shores of Scotland on the 8 January, 1945. Karmenu was 27 years when he drowned with another 3 from Nadur.

Toni Cauchi (ta' Bezger) Born on the 29 May, 1912. Son of Guzepp and Rozarja nee Muscat, They lived in Grunju Street. At 25 Toni married Guzeppa Debono from Nadur on the 21 October, 1937. They had two children Marija and Salvu and lived in Qala Road.

Toni was a sailor on a merchant boat that sailed between Malta and Gozo. One day the boat hit a mine near the Dragonara and sank. Toni was killed with the explosion. He was 29 years old.

Koronatu Farrugia (tal-Ingliz) Born on the 26 th. February, 1917, son of Salvu and Marija nee Cordina. They lived in St. John St. corner with Grunju Street.

Koronatu was in Cardiff with Karmnu Muscat ta' Popla when they registered to embark the merchant ship S.S. Hawkinge on the 21 st. July, 1941. On the ship there was another Naduri, Ganni Portelli tac-Cimcem. On Tuesday 29 th. July, 1941 the ship was hit by a German submarine.

Koronatu died at 24 years old. Karmnu Muscat ta' Popla survived with another 15 sailors.

Koronatu Cauchi (ta' Bezger) Born on the 21 November, 1914.His God parents were Salvu Attard and Karmena Cauchi, he was given the names of Koronatu, Karmenu and Pietru Pawl.

He left Malta to work on the ships His last voyage was on the S.S. Llanern a 4966 ton merchant ship. On Wednesday 26 February, 1941 as they were in the Atlantic Ocean they were bombed by German planes and sank. Koronatu was 27 years old.

Salvu Farrugia (ta' l-Iskiter) Born on the 15 th. January, 1908. His parents were Ganni and Tereza nee Muscat. They lived in St. John Street.

Salvu like many other Nadurin went to England to work and embarked the S.S. Harcolo. While they were in the River Thames a magnet mine came up from the bottom and blew up, causing a big hole in the bottom of the ship. Salvu died from the explosion. He was 32 years old.

Ganni Grima (tal-Baqqa) He was born on the 7 th. March, 1919 and his parents were Cikku and M'Assunta nee Muscat. They lived in St. James Street.

He worked as an able seaman on the S.S. Lancastrian Prince a 1914 ton ship. The ship sank on Sunday 11 th. April, 1943. Ganni was 24 years old.

Guzeppi Vella (tal-Bekkis) Born on the 14 th. December, 1890. His parents were Mikieli and Karmena nee Farrugia. They lived in Madre Gemma Camilleri Street. When he was 29 years old he married Katerina nee Camilleri from Nadur. They had five children.

He had emigrated to America but he returned home and opened a taxi business, but he went back oversea and this time he embarked on the S.S. Ashbury. He drowned with four other Nadurin in rough seas on the 8 th. January, 1945. just few months before the end of World War 11.

Frangisku Spiteri (ta' Pulitu) Born in Xaghra on the 22 nd .January, 1911. On the 29 th. January, 1938, at 27 years old, he married Karmena nee Azzopardi from Nadur. They had one child and named him Guzi.

Frangisku was working with the Royal navy on the aircraft carrier H.M.S. Glorious. German Vice Admiral Wilhelm Marschall ignored the orders of his superiors and chased the English ships. On the 8 th. June 1940 he sank a tanker and the ship Orama who was carrying soldiers. Few hours later he torpedoed the H.M.S. Glorious.

Frangisku Spiteri was 29 years old when he was killed. There were 32 Maltese sailors on the aircraft carrier.

Koronatu Muscat (ta' Popla) Born on the 12 th. February, 1915. His parents were Salvu and Angela nee Grima. His family lived in St. John's Street.

His last voyage was on the merchant ship S.S. Thorold. On Thursday 22 nd. August, 1940 his ship was bombed by German planes and sank. Koronatu was 25 years old. Two sailors from Nadur survived the tragedy, they were Leli Portelli tac-Cikkar and Anglu Tabone tal-Barmil.

H.M.S. Glorious

Anglu Attard (tal-Kumpar) Born on the 13 th. November, 1911. His parents were Guzepp and Karmena nee Hili. His family lived in Hanaq Street.

At 24 years old, he married Marie rosa Buttigieg on the 13 th. July, 1935. They had 2 daughters. His last voyage on a merchant ship was on the S.S. Fort McMurray, he embarked on it from London. He became sick and was taken to hospital in Gibraltar. He died almost a year later on the 12 th. february, 1946, aged 35 years old.

Toni Portelli (ta' Forfora) He was born on the 16 th. April, 1918. His parents were Mikieli and Margerita nee Muscat. They lived in St. Blas Street.

He emigrated to England where he embarked on ships, but he became ill and was taken to hospital in England, were he spent six months. He died in hospital age 25 years old, on Tuesday 25 th. May, 1943.

Guzeppi Portelli (tat-Taljan) Born on the 14 th. November, 1913. His parents were Salvu and Grezzja nee Sacco. His family lived in Ramla Road. Although his family are known as (tat-Taljan) actually they are decedent (tas-Sultan). At 25 years old he married Pawla Mejlaq from Nadur.

From this marriage they had a daughter which was named Marija. His last trip was on a Norwegian ship S.S. Atland. His ship sank on the 25 th. March, 1943, and Guzeppi drowned. His body was found and buried in Glasgow, Scotland.

Mikieli Cini (ta 'Cini) Born on the 11 th. July, 1921. His parents were Frencu u Karmena nee Grech. His family lived in Telegraph Street. At 18 years old he married Emanuela Cascun on the 12 th. August, 1939. The marriage took place at the Collegiate church of Nadur and the celebrant was Archpriest Guzepp Cassar.

His last voyage was on the S.S. Nyanza that it was on its way to Brazil but Mikieli got sick and in Rio de Janeiro, he was taken to hospital were he died on Saturday, 26 February, 1944, he was 23 years old.